ARAÇ KİRA SÖZLEŞME KOŞULLARI

Bu sözleşme belirtilen aracı kira ile veren GÜLEN Rent a Car "KİRALAYAN" ön sayfada imzası bulunup, kira karşılığında kullanmak üzere alan "KİRACI" olarak adlandırılacaktır.
GENEL KOŞULLAR
1 -Kiralayan mülkiyetinde bulunan aracı, aşağıda belirtilen koşullara uyması şartıyla kiracıya önceden saptanan süre için verilmiştir. Kiracı; bu sözleşmeyi imzalamakla aracı hasarsız faal vaziyette,
yedek lastiği avadanlıkları belgeleri ile teslim aldığım, aksine bir anlaşmaya vanlmadıysa sözleşmen yffliBİİR ve saatti ayrı şekilde aldığı yerde geri vereceğini kabul etmlşUr, KJraJdresini en
az 24 saat öncesinden haber verip, kiralayan ilave muvafakatına almak ve kira depozitine,gerekli depoziti eklemek kaydıyla uzatabilir:,
2-Kiracı, aracı aşağıda belirtilen durumlarda kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.
a-T.C.Kanunlanunca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer gayri kanun işlerde.
b-Başka bir aracı veya römorku çekmekte veya itmekte.
c-Yarış, hız tayini, ralH denemeleri, motorlu sporlarda.
d-Normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda.
e-Trafik kurallan tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve patlayıcı, parlayıcı maddeler taşınmasında.
f-Alkol ve uyuşturucu maddeler etkisi altında.
g-ödeme şekli ne olursa olsun, ivaz karşılığında yolcu ve mal taşımada.
3-Sözleşmenin düzenlendiği sırada, kiracının 18 yaşını doldurmuş olması ehliyetin ibrazı gerekir.
4-Kiracı, kiralayanın onayı olmaksızın, aracı üçüncü şahıslara kuHandıramaz. Bu durumda kiracı, aracı kullanacak üçüncü şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydettirmeye
ve kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin, bu kontratın tüm koşullanna tamamen uymasını sağlamaya mecburdur. Aracı kuşanan kişiler kontratta imzalan olamasa dahi kiracı ile birlikte
müteselsil sorumludur.
5-Kiracı; bu Sözleşmede bulunan ikametgah adresinin doğruluğum beyanla, bu adresindeki herhangi bir değişikliği kiralayana derhal yazılı olarak bildireceğini, aksi taktirde sözleşmede yazılı adresine yapılacak gerek idari gerekse hukuki tebligatların geçerli sayılacağını ve tebliğ konusunda herhangi bir itirazda bulunulmayacağını taahhüt eder.
6-Kiracı; seyir dışında aracı trafik kurallarına uygun ve güvenliğini sağlayacak biçimde, emniyetli bir yende kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür.
7-Kiracı, aracı kiralayana teslim aranda araca ait resmi belgeleri, (Trafik Belgesi, Tescil Belgesi,..Sigorta, Plakalar) iade etmediğinde, bunların teminine kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi kaybı halinde yenilerinin alınması için yapılacak giderieride ödemekle yükümlüdür.
8-Aracın, herhangi bir olay nedeni ile kiracının kusuru olsun yada olmasın yetkili makamlarla müsaderesi veya el koyulması halinde, geri alınması için her tünü girişime ilişkin harcamalar ile bu sürede geçecek günlerin kirası kiracıya aittir. Aracın geri alınmaması durumunda, aracın rayiç bedeli kiracı tarafından kiralayana naklen ve defaten ödenir.
9-Traflk cezalan ve aracın Trafikçe çekilmesi sırasında meydana^elecek hasar kiracıya ait olup aracın Trafikçe alıkonulması durumunda bu süre kiralama süresine dahü edilir.
10-Kiracı; Aracı kiralayana ladesinden sonra, araçta bırakılan herhangi bir malın kaybından veya hasartanmasından doğacak herhangi bir sorumluluktan bunlarla ilgili masraflarda dahil kiralayanı
peşinen ibra etmiştir.
11-Kiralayan; Kendi kusuru olmaksızın aracın üretimini yapmadığından vasıtanın ve yedek parçalarının mekanik veya imalat hatasından gelecek kaza herhangi bir kayıp ve sakatlıktan sorumlu
tutulamaz.
12-Kiralayanın yazılı izni olmaksızın araçlar yurt dışına çıkanlamaz.
13-Kiracı; Hiçbir şekilde bu sözleşmeden doğan haklan, aracın içindeki donanım ve gereçleri devir, temlik ve temin edemez, bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz.
14-Her durumda, kiracı ve kiralayan üçüncü şahıslara karşı sahip oldukları tazminat haklarının takibinde birbirlerine gerekli gösterip haklan oranında birbirlerine vekalet vermek ve dava haklarını
temlik etmek zorunda olup, yargılama giderieri bu oran dahilinde paylaşılır.
15-Kiracı; Kira konratmda belirtilen şahsi bilgilerinin kiralayanın dosyasında saklanmasına aynca kiranın zamanında ödenmemesi, aracın zamanında teslim edilmemesi gibi sözleşmeye aykın
durumlarda adının uyan listesinde yazılmasına peşinen muvafakat eder,
16-Kiralayan; Kiracının belirtilen şartlardan herhangi birine uymaması durumunda, cezai yollara baş vurmaya, tedbir ve hüküm istihsaline hacet kalmaksızın, aracını derhal geri alabilir, dilerse .
peşin verilmiş kira bedelini irat kaybedebilir.
17-Kiralayan; Bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman festi edebileceği gibi uzatmaktanda kaçınabilir.
18-Benzin ücreti kiracıya aittir.
19-BAKIM; Kiracı; Kira suresi içinde aracın yağını, suyunu ve lastik havalarını kontrol etmekle yükümlüdür. Kiracı; kira süresi içinde vasıtanın Periyodik bakımlannı(yağlama, yağ değişimi v.b)
kiralayanın en yakın bürosuna baş vurarak ücretsiz yaptıracaktır. Bunun mümkün olmadığı hallerde bakımı yetkili bir servis istasyonunda yaptıracak masrafları kiralayanın adına alacağı Fatura karşılığında kendisine iade edecektir.
20-TAMİRAT: Normal kullanma ve eskime sonucu yapılan tamirat yedek parça ve lastik değiştirme masrafları kiralayana aittir. Normal kullanım harici ihmal ve hatalı kullanım sonucu (Yağsız, Susuz kullanım, Lastik yarılması gibi) yapılacak tamirat parça ve lastik masrafları ile aracın hareket edememesi durumunda kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamaları ve geçerli
tarife üzerinden hesaplanarak aracın işten kalma ücreti kiracıya aittir. Acil durumlarda gerekebilecek ufak onanmlar kiralayanın en yakın bürosuna bildirip onayı alınarak yaptırılır. Masraftan kiralayanın adına aldığı fatura karşılığında kiracıya iade edilir. Kaza halinde tamirat söz konusu olduğunda 21.Madde hükümleri uygulanır.
21-Kaza halinde tamirat kiracının veya üçüncü bir şahsın kusuruyla kaza söz konusu olduğunda aracın tamiri için geçecek sürede, kira bedelleri aynen devam edecek kiralayan tamir süresi içindeki
ticari kaybını talep edebilecektir. Kiracı bu hususu peşinen kabul ve taahhüt eder.
22-DEĞER KAYBI: Kiracının veya üçüncü bir şahsın kusuruvla kaza halinde aracın uğrayacağı değer kaybı miktannın tamamını kiracı ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.
23-Taraflar arasında yazılı olarak karariaştınlmadıkça bu şartlardaki herhangi bir ilave veya değişiklik hükümsüzdür.
24-Kiracı ile Kiralayan arasındaki anlaşmazlıklar İzmir mahkemeleri ve icra dairelerinde T.C Kanunlarına göre çözümlenecektir.
25-ÖDEME: Kiracı; geçerli fiyat tarifesindeki kira bedeli ile imzasını atarak.kabul ettiği seçenekli maddelerin bedelini ve kiralama sonunda ortaya çıkabilecek ücretleri kanunen uygulanan vergileri ödemeyi kabul eder. Sözleşmenin düzenlenmesi sırasında o tarihte geçeri! tarifeye göre bitiminde saptanacak kesin hesap sonucuna göre tasfiye edilir. Kiracı bu depozitoyu bu sözleşme ile tahakkuk eder. Bir günlük kira 24 Saat haftalık ve aylık süreleri ise 7 ve 30 gün üzerinden hesap edilir. 3 saati geçen gecikmeler tam gün olarak hesaplanır. Aynca kaza halinde uğranılan değer kaybı ve tamir süresince geçecek ticari kazanç kaybını sözleşmedeki belirienen günlük miktar uyannca aynen ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
26-SİGORTA:
A: Kiralanan araçlar; Trafik yasası uyannca zarar gören S.şahıslara karşı yasal poliçe sınırlan içinde Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası ile Sigortalanrnıştır. Kiralayan S.şahıstara zarar veren kazalar
sonucu oluşacak sorumluluğu her araç için yaptırılmış, Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası, Teminat Kapsamı hadleri dahilinde karmak şartıyla sigorta şirketinden alacağı tazminat miktarında yüktanir.
Bu hadlerin üstündeki sorumlgkık ve kazaya uğrayan kişileri ve yakınlarının manevi tazminat talepleri kiracıya ait olup kiralayan, kiracıya rulücu hakkım mahfuz İutar.
B: Kiracı: Kiraladığı aracın çalışmasından veya hertüriü kaza sonucu uğrayacağı zarardan, aracın kiralandığı ytre getirilmesi için yanlan taşıma harcamalarından ve aracın tamir süresince işten
kalma ücretinden itirazsız sorumludur. Sözleşmedeki günlük bedel uyannca tamiri için geçecek sürenin sonuna kadar aynen değer kaybının tamamında itirazsız sorumludur.
C: Aşağıda belirtilen şartiann yerine gelmesi halinde kiracı sadece araç hasar bedelinden sorumlu olacaktır.
(Aracm değer kaybı, günlük ticari kazanç kaybı alacağı saklıdır.)
a: Kiracı veya yeti* sürücü doktor raporu ile saptanmış engelleyici durumu yoksa kaza yerinde gereken güvenlik önlemlerini alacak, hasarlı araca her ne şekilde olursa olsun müdahale etmeyecek, ilgili kişi ve tartıldan isim ve adreslerini tespit edecek, kazayı kiralayana en yakın emniyet görevlilerine haber verecek.
b: Sorumluluk ve suçun takdiri yetkili makamlara olduğundan ifadesinde sadece oluş tarzını anlatacak peşinen suçu ve sorumluluğu kabutlenmeyecektlr.
c: Kiracı kazanın olduğu yere en yakın makamdan alınmış (trafik polisi veya jandarma) trafik kazası tespit tutanağının alkol raporunu şahit isim ve adreslerini en geç 48 saat içinde kiralayana teslim edecektir.
d: Çalınma halinde derhal en yakın polis veya jandarma karakoluna ve kiralayana haber verecektir. Arac/bulunmazsa geçecek ilk 45 günlük sfrenln kira bedeBnfklraei öder.

TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER

1-Kaza ve Alkol Raporiannın olmadığı haller
2- Kazanın sözleşmede ad) yazılı olmayan bir sürücünün yönetiminde meydana gelmesi durumu.
3- Sürücünün kaza sırasında alkol ve uyuşturucu etkisi altında olduğu durumlarda.
4- Sürücünün geçerli thliyete sahip olmadığı durumlar.
5- Trafik kurallarının ihlali ve aşın hız dolâyta ite meydana gelen kazalar.
6-Sürücünün tam ve asli kusuriu olduğu zamanlar.
7- Kira sözleşmesinde belirtilen süre dışında meydana gelen kaza ve hasarlar.
B- Başka ofr aracın yada hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesi, itilmesi yüklenerek taşınması sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlar.
9- Aracın yanş, hız tayini, ralli denemeleri, motoriu sporlar sırasında veya normal trafiğe kapalı uygun olmayan yollarda kullanılması sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlar.
11- Sigara ve emsali yakıcı bir maddenin tesiri ile alevli bir yangın başlangıcı olmaksızın husule gelen yanıklar. 12-Aracın döşemesinde meydana gelecek yanık ve lekeler.
13- Hatalı kullanımda meydana gelecek lastik yarılmaları teminat dışında olup bu durumlarda meydana gelecek hasarlardan tamamen kiracı sorumludur.
14- Kendisine atfi kabul olmayan hertürlü kusur, fiil ve ihmalden dolayı sigorta tazminatından kısmen veya hiç istifade edemeyen kiralayan, tahsil edemediğ zarar için ve aracın işten kalma tazminatı ite aracın değer kaybı için kiracıya rücu hakkına sahiptir.